Közzétételi lista

A Közzétételi lista utolsó frissítése: 2021. április 5.1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 
Beiskolázás 9. évfolyamra
(2021-2022-es tanév, indítandó osztálytípusok)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató prospektus
(9. évfolyam)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató
Érettségi utáni szakképzés (OKJ-szakképesítés nappali és levelező tagozaton)
Hamarosan elérhetőek
a meghirdetett szakok!


2. Beiratkozás nappali tagozatra, 9. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 
2021. június 23. kedd (8.00-16.00), Baross-terem 3 osztály
 
 
3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
3. § [A szakképzés ingyenessége]
(1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében
a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig
ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.
(2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.
 

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
 
Az épület nyitva tartása,
portaszolgálat
Hétfő-péntek: 6.30-20.30
Ügyfélszolgálat, Titkárság Hétfő-kedd: 7.30-16.00
Szerda-csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30-14.30

A tanév rendje letölthető ITT. Részletes, folyamatosan aktualizált programnaptár elérhető a honlap nyitólapján.


5. Dokumentumtár
 
Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.


6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A lista elérhető IDE kattintva.

 
7. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 
Végzettség Munkakör Szakképzettség
szakközépiskola iskolatitkár
(1 fő)
képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus
gyors-és gépíró
szakközépiskola ügyviteli munkatárs
(1 fő)
pénzügyi-számviteli ügyintéző


8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 
KOMPETENCIA-
MÉRÉS
Matematika
(iskolai átlag)
Matematika
(országos átlag)
Szövegértés
(iskolai átlag)
Szövegértés
(országos átlag)
2018 1685 1647 1692 1636
2017 1713 1647 1708 1613
2016 1707 1641 1708 1610
2015 1694 1645 1689 1601
2014 1694 1631 1698 1597
2013 1713 1640 1724 1620
2012 1724 1632 1713 1603
2011 1759 1635 1749 1617
2010 1666 1613 1749 1620
2009 1682 1618 1739 1615
2008 1688 1648 1700 1609
 
9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)
 
Tanév Lemorzsolódás
(a tanulólétszámhoz viszonyítva)
Évismétlésre utasított
2018-2019 10 fő (1,8%) 2 fő
2017-2018 11 fő (1,9%) 9 fő
2016-2017 17 fő (2,7%) 12 fő
2015-2016 11 fő (1,76%) 14 fő
2014-2015 8 fő (1,23%) 13 fő
2013-2014 9 fő (1,42%) 10 fő
2012-2013 18 fő (2,83%) 9 fő


10. Az érettségi vizsgák eredményei

Az adatok letölthetőek az Eredményeink menüpontra kattintva.


11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról a Pedagógiai program 4.9 fejezete nyilatkozik.
"A nem kötelező tanórai foglalkozásokat a tanulók egyénileg választhatják. Céljuk: a képességfejlesztés, a felzárkóztatás, az emelt szintű érettségire való felkészítés vagy a választandó szakirány előkészítése.
Emelt szintű érettségi vizsgára a következő lehetőségeket kínáljuk a 11. és 12. osztályban:
- magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, ügyvitel, közgazdaság
- választható tantárgyak közül: földrajz, testnevelés
Énekkar, képzőművészeti kör, színjátszó kör indítható. Az iskola biztosít beilleszkedési, tanulási nehézségek enyhítését segítő programra órakeretet.
"
A foglalkozásokat feltüntetjük az órarendben és az e-Naplóban is.

A foglalkozások szervezésének módját a Házirend 7. fejezete tartalmazza.
"2. A tanórán kívüli foglalkozások nem kötelezőek (szakkörök, művészeti körök, sportkörök), de jelentkezés esetén a foglalkozásokon a tanév végéig részt kell venni. Amennyiben a foglalkozásokon résztvevők száma a tíz főt nem éri el, nem szervezhető meg a foglalkozás.
3. Versenyek, vetélkedők, egyéb szabadidős programok (színház, mozi, kirándulás stb.) az iskola éves munkatervében leírtaknak megfelelően kerülnek megszervezésre.
4. Az osztály által szervezett tanulmányi kirándulásokon való részvétel nem kötelező. Abban az esetben beszélhetünk osztálykirándulásról, ha a tanulók 90 %-a szeretne részt venni benne. Ellenkező esetben az osztályfőnök nem köteles kirándulást szervezni. A kiránduláson részt nem vevő tanuló az iskola egy másik, az osztályfőnöke által kijelölt osztályában köteles részt venni a tanítási órákon.
5. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20 óráig befejeződjön, valamint, hogy a tanulókra legalább egy pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapon egyeztetni kell az iskola igazgatójával a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 20 óránál később is befejeződhet.
"


12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 
A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai dolgozatok és számonkérések rendjét a Házirend 4. fejezetének 9., 10. és 11. pontjai tartalmazzák:
"9. A tanulónak jogában áll, hogy a témazáró dolgozatok előtt egy héttel információt kapjon a dolgozat írásának időpontjáról. Ugyanabban az osztályban egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.
10. A tanulónak jogában áll érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesülni, jogában áll a kijavított dolgozatokat két héten belül, illetve a hosszú tanítási szünetet követő első órán megtekinteni vagy visszakapni. Amennyiben a megadott időre nem javítja ki a tanár, akkor a tanuló dönt, hogy kéri-e az osztályzatot vagy nem. Ha nem kéri, akkor a szaktanár köteles új dolgozatot összeállítani, azt megíratni és határidőre kijavítani.
11. A tanuló joga, hogy egy tanítási órán 5 szóbeli tételnél többől ne feleljen.
"
 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgákat a Pedagógiai program 3.12 fejezete szabályozza.
"Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell." (Pedagógiai program 3.12.6 fejezete)

Az osztályozó vizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Helyi tantervei (Tantárgyi programjai) tartalmazzák, melyek ide kattintva érhetők el.


14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
 
nappali tagozat, ágazati képzés (9/Kny-9.-10.-11.-12. évfolyam) 14 osztály 415 fő
OKJ-szakképzés nappali tagozaton (13. évfolyam) 2 osztály 64 fő
OKJ-szakképzés esti tagozaton, felnőttoktatás keretében 2 osztály 41 fő

Az egyes osztályokban tanulók létszáma megtekinthető ITT.
Forrás : http://www.barossgyor.hu