Közzétételi lista


FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nyomtatás

A Közzétételi lista utolsó frissítése: 2020. október 18.1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 
Beiskolázás 9. évfolyamra
(2019-2020-as tanév, indítandó osztálytípusok)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató prospektus
(9. évfolyam)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató
Érettségi utáni szakképzés (OKJ-szakképesítés nappali és levelező tagozaton)
LETÖLTÉS


2. Beiratkozás nappali tagozatra, 9. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 
2019. június 20. csütörtök (8.00-16.00), Baross-terem 3 osztály
 
 
3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
19. A szakmai képzés ingyenessége
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,
f) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.
 
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
21. A vizsgadíj, a vizsgabizottság díjazása, költségtérítés
54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt díjazás illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is.
(3) A vizsgadíjat
a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén - az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a vizsgázó,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti.
55. § (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

A díjak meghatározásákor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.
 

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
 
Az épület nyitva tartása,
portaszolgálat
Hétfő-péntek: 6.30-20.30
Ügyfélszolgálat, Titkárság Hétfő-kedd: 7.30-16.00
Szerda-csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30-14.30

A tanév rendje letölthető ITT. Részletes, folyamatosan aktualizált programnaptár elérhető a honlap nyitólapján.


5. Dokumentumtár
 
Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.


6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A lista elérhető IDE kattintva.

 
7. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 
Végzettség Munkakör Szakképzettség
szakközépiskola iskolatitkár
(1 fő)
képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus
gyors-és gépíró
szakközépiskola ügyviteli munkatárs
(1 fő)
pénzügyi-számviteli ügyintéző


8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 
KOMPETENCIA-
MÉRÉS
Matematika
(iskolai átlag)
Matematika
(országos átlag)
Szövegértés
(iskolai átlag)
Szövegértés
(országos átlag)
2018 1685 1647 1692 1636
2017 1713 1647 1708 1613
2016 1707 1641 1708 1610
2015 1694 1645 1689 1601
2014 1694 1631 1698 1597
2013 1713 1640 1724 1620
2012 1724 1632 1713 1603
2011 1759 1635 1749 1617
2010 1666 1613 1749 1620
2009 1682 1618 1739 1615
2008 1688 1648 1700 1609
 
9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)
 
Tanév Lemorzsolódás
(a tanulólétszámhoz viszonyítva)
Évismétlésre utasított
2018-2019 10 fő (1,8%) 2 fő
2017-2018 11 fő (1,9%) 9 fő
2016-2017 17 fő (2,7%) 12 fő
2015-2016 11 fő (1,76%) 14 fő
2014-2015 8 fő (1,23%) 13 fő
2013-2014 9 fő (1,42%) 10 fő
2012-2013 18 fő (2,83%) 9 fő


10. Az érettségi vizsgák eredményei

Az adatok letölthetőek az Eredményeink menüpontra kattintva.


11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról a Pedagógiai program 4.9 fejezete nyilatkozik.
"A nem kötelező tanórai foglalkozásokat a tanulók egyénileg választhatják. Céljuk: a képességfejlesztés, a felzárkóztatás, az emelt szintű érettségire való felkészítés vagy a választandó szakirány előkészítése.
Emelt szintű érettségi vizsgára a következő lehetőségeket kínáljuk a 11. és 12. osztályban:
- magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, ügyvitel, közgazdaság
- választható tantárgyak közül: földrajz, testnevelés
Énekkar, képzőművészeti kör, színjátszó kör indítható. Az iskola biztosít beilleszkedési, tanulási nehézségek enyhítését segítő programra órakeretet.
"
A foglalkozásokat feltüntetjük az órarendben és az e-Naplóban is.

A foglalkozások szervezésének módját a Házirend 7. fejezete tartalmazza.
"2. A tanórán kívüli foglalkozások nem kötelezőek (szakkörök, művészeti körök, sportkörök), de jelentkezés esetén a foglalkozásokon a tanév végéig részt kell venni. Amennyiben a foglalkozásokon résztvevők száma a tíz főt nem éri el, nem szervezhető meg a foglalkozás.
3. Versenyek, vetélkedők, egyéb szabadidős programok (színház, mozi, kirándulás stb.) az iskola éves munkatervében leírtaknak megfelelően kerülnek megszervezésre.
4. Az osztály által szervezett tanulmányi kirándulásokon való részvétel nem kötelező. Abban az esetben beszélhetünk osztálykirándulásról, ha a tanulók 90 %-a szeretne részt venni benne. Ellenkező esetben az osztályfőnök nem köteles kirándulást szervezni. A kiránduláson részt nem vevő tanuló az iskola egy másik, az osztályfőnöke által kijelölt osztályában köteles részt venni a tanítási órákon.
5. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20 óráig befejeződjön, valamint, hogy a tanulókra legalább egy pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapon egyeztetni kell az iskola igazgatójával a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 20 óránál később is befejeződhet.
"


12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 
A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai dolgozatok és számonkérések rendjét a Házirend 4. fejezetének 9., 10. és 11. pontjai tartalmazzák:
"9. A tanulónak jogában áll, hogy a témazáró dolgozatok előtt egy héttel információt kapjon a dolgozat írásának időpontjáról. Ugyanabban az osztályban egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.
10. A tanulónak jogában áll érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesülni, jogában áll a kijavított dolgozatokat két héten belül, illetve a hosszú tanítási szünetet követő első órán megtekinteni vagy visszakapni. Amennyiben a megadott időre nem javítja ki a tanár, akkor a tanuló dönt, hogy kéri-e az osztályzatot vagy nem. Ha nem kéri, akkor a szaktanár köteles új dolgozatot összeállítani, azt megíratni és határidőre kijavítani.
11. A tanuló joga, hogy egy tanítási órán 5 szóbeli tételnél többől ne feleljen.
"
 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgákat a Pedagógiai program 3.12 fejezete szabályozza.
"Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell." (Pedagógiai program 3.12.6 fejezete)

Az osztályozó vizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Helyi tantervei (Tantárgyi programjai) tartalmazzák, melyek ide kattintva érhetők el.


14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
 
nappali tagozat, ágazati képzés (9/Kny-9.-10.-11.-12. évfolyam) 14 osztály 416 fő
OKJ-szakképzés nappali tagozaton (13. évfolyam) 2 osztály 66 fő
OKJ-szakképzés esti tagozaton, felnőttoktatás keretében 2 osztály 51 fő

Az egyes osztályokban tanulók létszáma megtekinthető ITT.

Órarend

Facebook

Office 365 - Microsoft Teams

Digitális iskola - KRÉTA

Poszeidon iratkezelő rendszer

Fogyasztóvédelmi iskola

Adatok - elérhetőségek

Menza

Győri SZC honlapja

Videó a Barossról

Boldog Iskola cím

ECDL-vizsgaközpont

Tudatos pénzügyi nevelés

Partnerintézményi cím

50 óra közösségi szolgálat

Iskolapolgár archívum


Diákok, tanárok, adminisztratív-technikai munkatársak, életpályák!

A jövő közgazdásza

Eredményeink

Nemzetközi pályázatok

Iskolánk a Facebookon

Diákönkormányzat

120. évforduló

Sajtószoba

Our school - Unsere Schule

Impresszum

Honlapszerkesztő:
Mészáros Eszter

Honlapunkkal kapcsolatos véleményeket ill. anyagokat várunk a következő címen:
meszaroseszter75
gmail.com

Statisztika

Oldalainkat eddig
6483408 látogató
tekintette meg.

Ebben az évben: 11711
Ebben a hónapban: 11711
Ezen a napon: 97

LKW WALTER