Közzétételi lista


FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nyomtatás

A Közzétételi lista utolsó frissítése: 2021. július 11.



1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 
Beiskolázás 9. évfolyamra
(2021-2022-es tanév, indítandó osztálytípusok)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató prospektus
(9. évfolyam)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató
Érettségi utáni szakképzés (OKJ-szakképesítés nappali és levelező tagozaton)
Hamarosan elérhetőek
a meghirdetett szakok!


2. Beiratkozás nappali tagozatra, 9. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 
2021. június 23. kedd (8.00-16.00), Baross-terem 3 osztály
 
 
3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
3. § [A szakképzés ingyenessége]
(1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében
a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig
ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.
(2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.
 

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
 
Az épület nyitva tartása,
portaszolgálat
Hétfő-péntek: 6.30-20.30
Ügyfélszolgálat, Titkárság Hétfő-kedd: 7.30-16.00
Szerda-csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30-14.30

A tanév rendje letölthető ITT. Részletes, folyamatosan aktualizált programnaptár elérhető a honlap nyitólapján.


5. Dokumentumtár
 
Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.


6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A lista elérhető IDE kattintva.

 
7. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 
Végzettség Munkakör Szakképzettség
szakközépiskola iskolatitkár
(1 fő)
képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus
gyors-és gépíró
szakközépiskola ügyviteli munkatárs
(1 fő)
pénzügyi-számviteli ügyintéző


8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 
KOMPETENCIA-
MÉRÉS
Matematika
(iskolai átlag)
Matematika
(országos átlag)
Szövegértés
(iskolai átlag)
Szövegértés
(országos átlag)
2020 COVID-járvány miatt elmaradt
2019 1749 1670 1729 1661
2018 1685 1647 1692 1636
2017 1713 1647 1708 1613
2016 1707 1641 1708 1610
2015 1694 1645 1689 1601
2014 1694 1631 1698 1597
2013 1713 1640 1724 1620
2012 1724 1632 1713 1603
2011 1759 1635 1749 1617
2010 1666 1613 1749 1620
2009 1682 1618 1739 1615
2008 1688 1648 1700 1609
 
9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)
 
Tanév Lemorzsolódás
(a tanulólétszámhoz viszonyítva)
Évismétlésre utasított
2020-2021 6 fő (1,24%) -
2019-2020 6 fő (1,25%) 1 fő
2018-2019 10 fő (1,8%) 2 fő
2017-2018 11 fő (1,9%) 9 fő
2016-2017 17 fő (2,7%) 12 fő
2015-2016 11 fő (1,76%) 14 fő
2014-2015 8 fő (1,23%) 13 fő
2013-2014 9 fő (1,42%) 10 fő
2012-2013 18 fő (2,83%) 9 fő


10. Az érettségi vizsgák eredményei

Az adatok letölthetőek az Eredményeink menüpontra kattintva.


11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról a Házirend 8. fejezete nyilatkozik.
 • "A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, művészeti körök, sportkörök) nem kötelezőek, de jelentkezés esetén a foglalkozásokon a tanév végéig részt kell venni. Amennyiben a foglalkozásokon résztvevők száma a tíz főt nem éri el, nem szervezhető meg a foglalkozás.
 • Versenyek, vetélkedők, egyéb szabadidős programok (színház, mozi, kirándulás stb.) az iskola éves munkatervében leírtaknak megfelelően kerülnek megszervezésre.
 • Az osztály által szervezett kiránduláson való részvétel nem kötelező. Abban az esetben beszélhetünk osztálykirándulásról, ha a tanulók 90%-a szeretne részt venni benne. Ellenkező esetben az osztályfőnök nem köteles kirándulást szervezni. Osztálykirándulás tanítás nélküli munkanapon, illetve a tanulók szabadidejében szervezhető.
 • Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20 óráig befejeződjön, valamint, hogy a tanulókra legalább egy oktató felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapon egyeztetni kell az iskola igazgatójával a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 20 óránál később is befejeződhet."

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 
A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai dolgozatok és számonkérések rendjét a Házirend 4. fejezetének 9., 10. és 11. pontjai tartalmazzák:
 • "A tanulónak jogában áll, hogy a témazáró dolgozatok előtt egy héttel információt kapjon a dolgozat írásának időpontjáról. Ugyanabban az osztályban egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.
 • A tanulónak jogában áll érdemjegyeiről, oktatói bejegyzésekről folyamatosan értesülni, jogában áll a kijavított dolgozatokat 10 tanítási napot követően az első órarend szerinti tanórán megtekinteni és visszakapni. Amennyiben a megadott időre nem javítja ki az oktató, akkor a tanuló dönt, hogy kéri-e az osztályzatot vagy nem. Ha nem kéri, akkor az oktató köteles új dolgozatot összeállítani, azt megíratni és határidőre kijavítani.
 • A tanuló joga, hogy egy tanítási órán 5 szóbeli tételnél többől ne feleljen."

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgákat a Szakmai Program 3.11.1. fejezete szabályozza.

"Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak a következő esetekben:
 • A tanulót felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól.
 • Engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
 • Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület akkor tagadhatja meg az osztályozó vizsga letételét, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének.
 • Abban az esetben, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az intézmény helyi tanterve szerint az adott évben, vagy csak magasabb évfolyamon fejeződik be, a hiányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni."

Az osztályozó vizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Helyi tantervei (Tantárgyi programjai) tartalmazzák, melyek ide kattintva érhetők el.


14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
 
nappali tagozat (9/Kny-9.-10.-11.-12. évfolyam) 14 osztály 414 fő
OKJ-szakképzés nappali tagozaton (13. évfolyam) 2 osztály 64 fő
OKJ-szakképzés esti tagozaton, felnőttoktatás keretében 2 osztály 41 fő

Az egyes osztályokban tanulók létszáma megtekinthető ITT.

Alapítványi 1%



Adatok
 

ÉRETTSÉGI VIZSGA AKTUALITÁSOK

Információ a képre kattintva érhető el az érettségi vizsgák menetével kapcsolatban.

Órarend

Új honlapunk az Egységes Digitális Információs Rendszerben

Money Tours

Facebook

Pénziránytű Bázisiskola

Határtalanul programok

Office 365 - Microsoft Teams

Digitális iskola - KRÉTA

Poszeidon iratkezelő rendszer

Fogyasztóvédelmi iskola

Adatok - elérhetőségek

Menza

Győri SZC honlapja

Videó a Barossról

Boldog Iskola cím

ICDL-vizsgaközpont

Partnerintézményi cím

50 óra közösségi szolgálat

Iskolapolgár archívum


Diákok, tanárok, adminisztratív-technikai munkatársak, életpályák!

A jövő közgazdásza

Eredményeink

Nemzetközi pályázatok

Iskolánk a Facebookon

Diákönkormányzat

120. évforduló

Sajtószoba

Our school - Unsere Schule

Impresszum

Honlapszerkesztő:
Mészáros Eszter

Honlapunkkal kapcsolatos véleményeket ill. anyagokat várunk a következő címen:
meszaroseszter75
gmail.com

Statisztika

Oldalainkat eddig
7210336 látogató
tekintette meg.

Ebben az évben: 134778
Ebben a hónapban: 25714
Ezen a napon: 395

LKW WALTER